Pályázat külföldi szakmai gyakorlatra

A Campus Mundi szakmai gyakorlat  pályázati felhívás módosítása

Legfrissebb változások:
 • a hallgatók 1 lezárt aktív félév után pályázhatnak, és a kiutazáshoz is elegendő ez az 1 teljesített félév;
 • az alap-, mester-, osztatlan vagy PhD képzésen kívül a szakirányú továbbképzési szakok hallgatói számára is nyitott a Campus Mundi szakmai gyakorlat lehetősége;
 • a Campus Mundi szakmai gyakorlat teljesítésekor nem szükséges az aktív hallgatói státusz;
 •  az Erasmus+ programhoz igazodva a diploma megszerzése után 12 hónapon belül is teljesíthető a Campus Mundi külföldi szakmai gyakorlat - a pályázatot még az abszolválás előtt szükséges benyújtani;
 • tekintettel arra, hogy az Európai Bizottság felé indikátorként csak a 3 hónap, vagy azt meghaladó időtartamú mobilitások számolhatók el, ezért a szakmai gyakorlat időtartamának hosszát minimum 3 hónapra, azaz minimum 90 napra kell módosítanunk. Amennyiben a hallgató ennél rövidebb időtartamot teljesít külföldön, de a külföldi teljesítményére a küldő intézmény legalább 15 kreditet ad (és számít be) az itthoni képzésbe, akkor az is támogatható. Ez azt jelenti, hogy a 3 hónapnál rövidebb időtartamú szakmai gyakorlat csak akkor támogatható, ha a küldő intézmény legalább 15 kredittel ismeri el a hallgató tevékenységét (viszont akár 2 hónapnál rövidebb időtartamú szakmai gyakorlat is támogatható, ha ezért a hallgató kap legalább 15 kreditet). 
 • a 2017/2018. tanévi őszi forduló határideje 2018. február 28-a, de tekintettel arra, hogy a nyári szakmai gyakorlatra kiutazó hallgatók még júliusban is elkezdhetik szakmai gyakorlatukat, ezért 2018. június 30-ig meghosszabbítjuk a pályázati határidőt;
 • a 2018/2019. tanévi kiutazásokra (megvalósítási időszak: 2018. június 1-től 2019. szeptember 30-ig) 2018. február 1-től 2019. június 30-ig lehet majd pályázatot benyújtani.

A hallgatók számára pozitív hatású változtatások a 2017. tavaszi pályázati fordulóban a már pályázatot benyújtott hallgatókra visszamenőlegesen is vonatkoznak. A www.campusmundi.hu oldalon is frissítették az információkat.

Röviden összefoglalva a változások:

 • Campus Mundi részképzés esetén is folyamatos a pályázati lehetőség - szakmai gyakorlatra már eddig is folyamatosan lehetett jelentkezni.

 • A mai naptól ismét elérhető a pályázati felület, a hallgatók részképzésre a 2017/2018. tanév II. forduló keretében tudnak pályázatot feltölteni (őszi és tavaszi félévre vonatkozó kiutazások egyaránt pályázhatók). A 2017. őszi pályázati határidőt szeptember 30-a helyett október 30-ig meghosszabbítják (pályázatot tehát október 30-ig folyamatosan lehet benyújtani, a bírálat és a döntés is folyamatos lesz a CM szakmai gyakorlat folyamatnak megfelelően). A tavaszi pályázati fordulóban formai hiba miatt elutasított hallgatókat értesítjük a módosításokról.

 • Doktori hallgatók automatikusan 50 pontot kapnak a tanulmányi eredményükre vonatkozó bírálati szempontnál. 

 • Campus Mundi szakmai gyakorlat esetén megszűnik az Erasmus+ zero grant státusz mint előfeltétel, ezzel lényegesen egyszerűsödik a hallgatók számára a pályázati folyamat.

 • Campus Mundi részképzés és szakmai gyakorlat esetében differenciáltan emelkedtek az ösztöndíj összegek és a szociális kiegészítő támogatás összege:

Erasmus+ programországok:

 • Alacsonyabb megélhetési költségű európai országok: Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Málta, Románia, Szlovákia: 200 000 Ft/hó

 • Közepes megélhetési költségű európai országok: Belgium, Ciprus, Csehország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia, Törökország:  210 000 Ft/hó

 • Magas megélhetési költségű európai országok: Ausztria, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Írország, Liechtenstein, Norvégia, Olaszország, Svédország: 220 000 Ft/hó

 • Egyéb országok: 350 000 Ft/hó

 • Szociális kiegészítő támogatás összege (egységesen): 35 000 Ft/hó

A fenti változások a 2017. tavaszi fordulóban pályázatot már benyújtott Campus Mundi hallgatókra visszamenőlegesen is érvényesek, így az elnyert ösztöndíjakat már az emelt összegekkel számolták, a döntés ezekről az összegekről született május 3-án, illetve fog születni a még függőben lévő döntéseknél. Az alacsony megélhetésű célországok és az Európán kívüli területek esetében emelték meg jelentősebb mértékben a Campus Mundi ösztöndíjakat, azért, hogy az Erasmus utazások zömét kitevő közepes és magas megélhetési költségű országokba irányuló létszámot ne sértsék jelentős mértékben.

A szakmai gyakorlatra vonatkozó módosított pályázati felhívás letölthető innen. 

Kérjük figyelmesen olvasni a pályázati előírásokat!

A pályázat célja

A pályázat célja, hogy a hallgató a külföldi fogadó intézménynél teljesített szakmai gyakorlata alatt tanulmányaihoz szorosan kötődő szakmai tapasztalatokat, kompetenciákat és készségeket szerezzen, melyek hazatérését követően a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben előnyt biztosítanak. Mester- és doktori képzés esetén kutatási tevékenység is támogatható, amennyiben ez a tanulmányi követelményekhez szorosan kapcsolódik. A hallgatók az Erasmus+ programországaiban vagy egyéb országban teljesíthetik szakmai gyakorlatukat. A Stipendium Hungaricum programban részt vevő országba és területre történő kiutazás esetén útiköltség-támogatás is igényelhető.

A külföldi szakmai gyakorlat minimális időtartama 2 hónap (60 nap) az utazási napokon kívül, legfeljebb pedig 5 hónap lehet, de legkésőbb 2017. szeptember 30-ig tarthat.

Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe: 

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek

 

A szakmai gyakorlat helyszíne

A szakmai gyakorlat fogadó helye bármely intézmény lehet, ahol a szakos tanulmányokhoz kötődő szakmai gyakorlatot vagy kutatási tevékenységet biztosítani tudják (cég, vállalkozás, nonprofit szervezet, államilag elismert külföldi felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.).

Nem lehet fogadó hely az Erasmus+ szabályok szerint:

uniós intézmény és egyéb uniós szervezet, beleértve a szakosított intézményeket (a teljes lista az ec.europa.eu/institutions/index_en.htm honlapon érhető el);
uniós programok irányítását végző szervezet, például Erasmus+ nemzeti iroda (az esetleges összeférhetetlenség és/vagy kettős finanszírozás elkerülése miatt).

 

A szakmai gyakorlatnak legalább heti 30 órás tevékenységnek kell lennie.

 

Az elnyerhető támogatás összege

A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a nyertes pályázó ösztöndíjban részesül. A támogatás összege időtartam-arányosan kerül meghatározásra, félhavi kerekítés elvével.

Az ösztöndíjas időszak időtartamába európai országok esetén 1+1 nap, Európán kívüli országokba 2+2 utazási nap számít bele.

Az ösztöndíj utalása két részletben történik: a támogatási szerződés aláírását követően az ösztöndíj 90%-a, a fennmaradó 10% pedig hazaérkezés és a mobilitás lezárását követően.

 

Kiegészítő pályázati lehetőségek:

Útiköltség támogatás

Stipendium Hungaricum programban részt vevő országba kiutazó hallgatók útiköltség-támogatásra is pályázhatnak. Az útiköltség-támogatás összege Budapest és az adott ország fővárosa közötti távolság függvényében változik (a távolság meghatározása a Distance Calculator adatai alapján történik):

 

Távolság

Utazási átalány

100–299 km

18 000 Ft

300–399 km

25 000 Ft

400–499 km

30 000 Ft

500–699 km

45 000 Ft

700–999 km

55 000 Ft

1 000–1 299 km

65 000 Ft

1 300–1 499 km

75 000 Ft

1 500–1 999 km

90 000 Ft

2 000–2 999 km

110 000 Ft

3 000–3 999 km

160 000 Ft

4 000–7 999 km

246 000 Ft

8 000–19 999 km

330 000 Ft

Szociális kiegészítő támogatás

Szociális kiegészítő támogatásra az a pályázó hallgató jogosult szociális kiegészítő támogatásra, aki a felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során

 

Elsődleges szempontok (ezen belül a felsorolás nem fontossági sorrendet jelöl)

o hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként vagy esélyegyenlőség okán járó többletpontokat kapott,

vagy az elmúlt két tanév valamelyik félévében

o Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül(t), vagy

o rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül(t), vagy

o HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója (volt), vagy

o az „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója (volt), vagy

o a Roma szakkollégium tagja (volt),

 

vagy felsőfokú tanulmányai megkezdésekor

o  szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült.

 

Másodlagos szempontok

o  A hallgató a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa.

A szociális kiegészítő támogatásra vonatkozó igényt a jogosultság alapjának megjelölésével a pályázati űrlapon kell jelezni. A jogosultságra vonatkozó igazolást a csatolandó mellékletek között fel kell tölteni a pályázati felületre (amennyiben a pályázó a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa, akkor ezt a lakcímkártya másolatával kérjük igazolni). Amennyiben a pályázó a fenti jogosultságok egyikét igazolja, és Campus Mundi ösztöndíj-támogatást nyer, a kiegészítő támogatásra automatikusan jogosult lesz.

A szociális kiegészítő támogatás összege célország-kategóriánként eltérő:

o alacsonyabb, közepes és magas megélhetési költségű országok esetében 31 000 Ft/hó,

o egyéb országokba 22 800 Ft/hó.

 

Szociális kiegészítő támogatásra nem jogosult az a hallgató, aki a fogadó intézménytől természetbeni vagy anyagi juttatást kap a szakmai gyakorlat időtartama alatt (fizetés, szállás, lakhatási támogatás, ingyenes étkezés stb.).

 

Tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élő hallgatók kiegészítő támogatása

A látássérült, mozgássérült, hallássérült, cukorbeteg, tej- vagy lisztérzékeny, illetve fogyatékossággal élő vagy a betegségük miatt folyamatos orvosi felügyeletre szoruló személyek a betegségükből vagy speciális helyzetükből adódó, a külföldi tartózkodás során felmerülő többletköltségek finanszírozásához nyújthatnak be támogatási igényt, amennyiben a betegségük igazolhatóan jelentős többletköltségeket okoz a külföldi tartózkodás során az átlagos külföldi megélhetési költségekhez képest.

A kiegészítő támogatásra vonatkozó igény összegét, felhasználásának tervezett módját és indoklását a jogosultság alapjának megjelölésével a pályázati űrlapon kell jelezni. A pályázati űrlapon a pályázónak tételesen fel kell sorolnia, hogy milyen tételekre mekkora összegű támogatást igényel.

 

Mire igényelhető kiegészítő támogatás?

o A mobilitással összefüggő többletköltségek támogatására lehet kiegészítő támogatást igényelni, melyekkel elháríthatók a programban való részvétel akadályai: ezek olyan jól meghatározható, konkrét (legtöbbször egyszeri, nem pedig ismétlődő) kiadások, amelyek a helyváltoztatással, utazással, a külföldi tartózkodással vannak közvetlen összefüggésben.

o Kizárólag olyan tételek támogathatók, melyek a mobilitáshoz kapcsolódóan merülnek fel, a tartós betegséggel vagy fogyatékossággal összefüggésben.

o A támogatható költségeket a Campus Mundi programban részt vevő hallgató semmilyen más forrásból nem tudja finanszírozni, és a kiegészítő támogatás nélkül nem tudna részt venni a mobilitásban.

 

Milyen költségekre nem igényelhető támogatás?

A kiegészítő támogatásnak nem célja a kiutazó életvitelével (pl. étkezés, mindennapi szükségletek, gyógyszer) kapcsolatos szokásos költségek támogatása, azaz olyan költségek fedezése nem támogatható, amelyek mobilitás nélkül, Magyarországon is felmerülnének. (Kizárólag abban az esetben támogathatók ilyen típusú tételek, ha ezek külföldön jelentős többletköltséget jelentenek a Magyarországon felmerülő költségekhez képest, azonban ennek indoklása a pályázati űrlapban szükséges.) Nem igényelhető támogatás olyan tételekre, amelyek Magyarországon is felmerülnek, beszerezhetők itthon, és kivihetők külföldre (pl. első háromhavi gyógyszeradag). A támogatás kizárólag a pályázatban megjelölt tételekre használható fel.

 

A jogosultság igazolásához a csatolandó mellékletek között fel kell tölteni a pályázati felületre a kezelőorvos (háziorvos vagy az illetékes szakorvos) által három hónapnál nem régebben kiállított kórtörténeti összefoglalót a betegségről (amely tartalmazza a kórelőzményt, az eddigi diagnosztikus vizsgálatokat, kezeléseket, eredményeket) vagy krónikus betegség esetén a betegség megállapításának igazolását.

Amennyiben a pályázó a jogosultságot megfelelően igazolja, és Campus Mundi ösztöndíj-támogatást nyer, a kiegészítő támogatásra jogosult lesz. A kiegészítő támogatás összegét független orvosszakértők javaslata alapján a Tempus Közalapítvány kuratóriuma határozza meg az alábbi besorolási rendszer figyelembevételével:

- Enyhe betegség vagy fogyatékosság esetén legfeljebb 40 000 Ft/hó;

- Közepesen súlyos betegség vagy fogyatékosság esetén legfeljebb 80 000 Ft/hó;

- Súlyos betegség vagy fogyatékosság esetén legfeljebb 150 000 Ft/hó.

 

Lényeges tudnivaló, hogy a kiegészítő támogatás összege nem minden esetben fedezi az összes felmerülő többletköltséget a mobilitás során.

A döntés ellen fellebbezésre nincs lehetőség. Az elszámolás feltételeit a támogatási szerződés határozza meg.

 

A pályázat benyújtására jogosultak köre

Bármely Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló hallgatója nyújthat be pályázatot, aki:

o alapképzés és osztatlan képzés esetében legalább 2, mesterképzés és doktori képzés esetében legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik;

o a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik;

o a fogadó intézmény munkanyelvéből/munkanyelveiből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó intézmény ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó);

o Erasmus+ programországba tervezett kiutazás esetén benyújtotta Erasmus+ szakmai gyakorlatra vonatkozó pályázatát;

o vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét.

 

Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú (ideértve a kettős állampolgárságú) hallgatók, akik magyar állami ösztöndíjjal folytatnak magyarországi tanulmányokat.

 

 

A pályázat benyújtása

Pályázatot a www.scholarship.hu oldalon elérhető online pályázati űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával lehet beadni.

Csatolandó mellékletek (lásd űrlapok):

o Kinyomtatott, eredeti aláírással ellátott, keltezett és beszkennelt pályázati adatlap;

o Kitöltött motivációs levél és munkaterv (minta használata kötelező);

o Kitöltött, kinyomtatott, eredeti aláírással ellátott és keltezett szaktanári ajánlás (szakvezető/tanszékvezető/intézetvezető ajánlása) és kitöltött, kinyomtatott, eredeti aláírással és pecséttel ellátott, keltezett intézményi jóváhagyás (a nemzetközi kapcsolatokért felelős szervezeti egység jóváhagyása) beszkennelve (minta használata kötelező);

o A fogadó intézmény által kitöltött, kinyomtatott, eredeti aláírással és pecséttel vagy eredeti aláírással és fejléccel ellátott, keltezett és beszkennelt fogadólevél (minta használata kötelező) – ha a pályázat beadásának határidejéig nem áll rendelkezésre, akkor később pótolható, de pótlásáig nem zárul le a pályázat bírálata;

o A tanulmányi osztály által hitelesített (kinyomtatott, eredeti aláírással és pecséttel ellátott,  beszkennelt) igazolás(ok) (pl. törzslapkivonat, teljesítésigazolás, Neptun kivonat, leckekönyvmásolat) a hallgató jelenlegi képzésének tanulmányi adatairól, amely(ek)en szerepel a hallgató neve, tanulmányi azonosítója, oktatási azonosítója, a felsőoktatási intézmény neve, a képzés megnevezése, szintje, oktatási nyelve, munkarendje, a képzés keretében teljesített aktív félévek száma, valamint az összesített korrigált kreditindex értéke (minta használata opcionális);

o A munkanyelv(ek) megfelelő ismeretét igazoló dokumentum(ok): legalább B2 szintű (középfokú), komplex nyelvvizsga-bizonyítvány(ok); vagy a küldő felsőoktatási intézmény nyelvi lektorátusa vagy nyelvi tanszéke vagy nyelviskola által hitelesített (kinyomtatott, eredeti aláírással és pecséttel ellátott, beszkennelt) igazolás a legalább B2 szintű (középfokú), komplex nyelvtudás(ok) meglétéről (amennyiben a fogadó intézmény ennél magasabb szintű nyelvi követelményeket támaszt a kiutazó hallgatókkal szemben, akkor az az irányadó);

o OTDK, TDK 1–3. helyezés vagy különdíj igazolása; nemzetközi szakmai publikáció elérhetősége (linkje); nemzetközi szakmai konferencián előadás megtartására vonatkozó oklevél vagy igazolás; nemzetközi szintű versenyen elért 1–3. helyezésről vagy különdíjról igazolás; TDK vagy OTDK részvétel igazolása; demonstrátori tevékenység igazolása; aktív szakkollégiumi tevékenység igazolása; a szakos tanulmányokhoz kapcsolódó egyéb kiemelkedő tudományos, művészeti és sporttevékenység igazolása;

o Egyéb szakmai és közéleti önkéntes tevékenység (pl. szakmai szervezetben betöltött tisztség, szakmai rendezvény aktív szervezése, külföldi hallgatók mentorálása, mobilitási órán történő előadás, ESN-ben vagy egyéb nemzetközi hallgatói szervezetben folytatott tevékenység stb.) kitöltött, kinyomtatott, eredeti aláírással és pecséttel vagy eredeti aláírással és fejléccel ellátott, keltezett és beszkennelt igazolása (minta használata kötelező);

o Szociális kiegészítő támogatásra való jogosultság esetén kitöltött, kinyomtatott, eredeti aláírással és pecséttel ellátott, keltezett és beszkennelt igazolás (minta használata kötelező);

o Tartósan beteg vagy fogyatékkal élő hallgatók 3 hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglalója vagy krónikus betegség esetén a betegség megállapításának igazolása;

o Egyéb, a pályázat szempontjából fontosnak tartott dokumentumok.

 

Csak kinyomtatott, eredeti (nem elektronikus és nem elektronikusan a dokumentumra illesztett) aláírással és – ahol szükséges – pecséttel ellátott és beszkennelt dokumentumok használhatók. Az aláírások és pecsétek képként történő beillesztése nem elfogadható.

 

Pályázat benyújtásának módja

o az Erasmus+ programországban teljesítendő szakmai gyakorlatra pályázik, akkor az Erasmus+ szakmai gyakorlatra vonatkozó pályázatot is be kell nyújtania az ÓE Nemzetközi Oktatási Irodájához kell a helyi Erasmus+ pályázati felhívásnak megfelelően benyújtani;

o egyéb országban teljesítendő szakmai gyakorlatra vonatkozó pályázat esetében csak a Campus Mundi pályázatot kell beadnia, de feltétlenül konzultáljon az ÓE Nemzetközi Oktatási Irodájával.

 

Pályázat véglegesítésének határideje:

 folyamatos; technikai határidő: 2017. február 28. 23:00 óra, a tavaszi felhívásra 2017. március 1-én reggeltől lehet majd pályázatot benyújtani

 

A teljes pályázati kiírás letölthető ide kattintva.